Splošni nabavni pogoji podjetja Procesni inženiring d.o.o.

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI

UVOD

1.člen

S temi Splošnimi nabavnimi  pogoji (v nadaljevanju Pogoji) se Naročnik (kupec) in Dobavitelj/Izvajalec (prodajalec) dogovorita o medsebojnih pravicah in obveznostih, ki veljajo v primerih naročila blaga/storitve, ki ga dobavi Dobavitelj/izvajalec. Naročnik kupuje material/opremo/ storitev samo v skladu s temi pogoji. Določila morebitnih Dobaviteljevih/izvajalčevih prodajnih pogojev Naročnika ne zavezujejo v nobenem primeru, tudi če jih naročnik ni izrecno zavrnil, razen v primeru, če je Naročnik Dobavitelj/izvajalec/Izvajalčeve pogoje izrecno ter pisno sprejel oziroma potrdil.

 1. člen

Splošni nabavni pogoji so sestavni del pogodbe/naročila med Naročnikom in Dobaviteljem/izvajalcem in določajo tiste obveznosti Dobavitelja/izvajalca kot tudi Naročnika, ki v osnovnemu tekstu pogodbe/naročila niso omenjeni.

 1. člen

Za vsa odstopanja od splošnih nabavnih pogojev je potrebno pisno soglasje Naročnika. Če je Naročnik z Dobaviteljem/izvajalcem sklenil pogodbo ali aneks z drugačnimi določili za posamezen nakup ali opravljeno storitev, se splošni nabavni pogoji uporabljajo v vsem česar pogodba ali aneks za posamezen nakup ne ureja.

 1. člen

Navedeni splošni pogoji so sprejeti s sklepom vodstva in začnejo veljati s 01.02.2022. Objavljeni so na spletni strani  www.procesni.si. Navedeni pogoji veljajo do preklica oziroma do spremembe. Vsaka sprememba ali preklic pogojev se objavi na spletni strani naročnika.

PONUDBA, NAROČILO IN POTRDITEV NAROČILA

5.člen

Posamične dobave blaga/storitve se izvajajo na podlagi predhodnih  pisnih obvestil (ponudb), ki obe stranki zavezujeta pod pogojem, da je s strani Naročnika dano pisno naročilo in pod nadaljnjim pogojem, da Dobavitelj//Izvajalec navedeno naročilo v celoti pisno potrdi. Naročilo med Naročnikom in Dobaviteljem/izvajalcem se šteje za sklenjeno z dnem, ko Naročnik prejme pisno potrdilo naročila od Dobavitelja/Izvajalca.

V primeru, da Dobavitelj/izvajalec naročila ne potrdi in material dobavi, pomeni, da se strinja z vsemi navedenimi pogoji iz naročila in nima osnove za kasnejše izpodbijanje le teh.

 1. člen

Če Dobavitelj/izvajalec naročilo potrdi in hkrati predlaga spremembo in/ali dopolnitev naročila,  se šteje, da je naročilo zavrnil in sam dal drugo ponudbo, ki velja le, če jo potrdi Naročnik.

 1. člen

Splošni pogoji zavezujejo Dobavitelja/Izvajalca, če je naročilo pisno akceptiral kot tudi v primeru določenem v 2. odstavku 5. člena teh splošnih pogojev.

Obvestila Dobavitelja/izvajalca oziroma ponudba Dobavitelja/izvajalca oziroma njegov pisni akcept (potrdilo) naročila mora vsebovati tudi vse njegove identifikacijske podatke:  navedbo firme in sedeža, kot je vpisana v sodnem registru (dopustna je navedba skrajšane firme), davčno številko in TRR. O morebitnih spremembah navedenih podatkov je Dobavitelj/izvajalec dolžan takoj obvestiti Naročnika.

Pogodba/naročilo med Dobaviteljem/izvajalcem in Naročnikom se lahko dopolni ali spremeni le v pisni obliki, kar je pogoj za veljavnost spremembe.

SPREMNA DOKUMENTACIJA

8.člen

Sestavni del naročila med Naročnikom in Dobaviteljem/izvajalcem je naslednja dokumentacija:

-primopredajni zapisnik,

-razni spremni dokumenti kot npr. izjave o skladnosti ali lastnostih za materiale in opremo, certifikati proizvajalcev, merilni protokoli, navodila za uporabo in vzdrževanje, garancijska dokumentacija, dokazila o ustreznem ravnanju z nevarnimi snovmi in odpadki oz. drugi zahtevani dokumenti, navedeni na vsaki naročilnici/pogodbi.

Spremni dokumenti so obvezna priloga k računu  Dobavitelja/izvajalca.

Spremna dokumentacija je prav tako sestavni del dobave.

KVALITETA DOBAVE

9.člen

Dobavitelj/izvajalec je dolžan opraviti dobavo blaga/storitve iz pogodbe/naročila kvalitetno in pravilno ter v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji in ES.

Blago/storitev/storitev, ki ga Dobavitelj/izvajalec dobavi, mora biti predpisane kvalitete. Za vso blago/storitev mora Dobavitelj/Izvajalec na lastne stroške pridobiti zahtevano dokumentacijo navedeno v naročilu/pogodbi ali Pogojih.

Prav tako je Dobavitelj/izvajalec dolžan za vso blago/storitev neslovenskega porekla na lastne stroške pridobiti »Potrdilo o ustreznosti«, ki ga izdaja pooblaščena institucija na področju Evropske unije in prevod v slovenski jezik. To potrdilo Dobavitelj/izvajalec dostavi Naročniku pred ali ob dobavi blaga/storitve, za katerega je to potrdilo potrebno.

Neustreznega blaga/storitve in blaga/storitve brez dokazil o kvaliteti Dobavitelj/izvajalec ne sme dobaviti.

V kolikor se to kljub vsemu dogodi bo Naročnik takšno dobavo zavrnil in Dobavitelja/izvajalca bremenil za vse s tem povezane stroške.

Za vse spremembe in odstopanja mora Dobavitelj/izvajalec pridobiti pisno soglasje Naročnika.

DOBAVA, ROK DOBAVE IN KAZNI

10.člen

Dobavitelj/izvajalec je dolžan ob dobavi materialov/opreme/storitve dostaviti Naročniku vso potrebno in zahtevano spremno dokumentacijo, navedeno v 8. členu Pogojev. Vsa dokumentacija mora biti predana v slovenskem jeziku.

Dobavitelj/izvajalec bo predmet naročila dobavil in izročil Naročniku v rokih in količinah, določenih v naročilu ter v skladu z Incoterms klavzulo DDP podizvajalec/investitor/ Procesni inženiring d.o.o. Tovorna ulica 7, 3000 Celje, Slovenija po veljavnih pravilih INCOTERMS, razen če v naročilu ni drugače določeno. Dobavni roki v pogodbi/naročilu so bistveni in fiksni s potrditvijo naročila.

Naročeni posel za določeno blago/storitev je s potekom roka avtomatično razvezan; Naročnik takega blaga/storitve oziroma opreme ni  dolžan sprejeti ali plačati, kar velja tudi za morebitne še nedobavljene delne dobave. Naročnik je v primeru razveze posla upravičen zaračunati Dobavitelju/Izvajalcu vso nastalo škodo (direktno in indirektno) zaradi neizpolnitve dobave blaga/storitve v določenem roku. Naročnik je upravičen po lastni izbiri zahtevati 20% pavšalno odškodnino od zneska neto pogodbene cene za blago/storitev ali pa terjati povračilo dejansko nastale škode.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se naročeni posel za določeno blago/storitev ne razveže, če Naročnik takoj po poteku roka oziroma najkasneje v roku 3 delovnih dni po poteku roka zahteva izročitev blaga/storitve ali če se Naročnik strinja s predlogom Dobavitelja/Izvajalca, da se rok izročitve ustrezno podaljša. V tem primeru je Naročnik upravičen zaračunati Dobavitelju/Izvajalcu zamudne penale v višini 0,5 % pogodbene cene za vsak koledarski dan v času med potrjenim datumom dobave in dejanskim datumom dobave, vendar največ 10  % pogodbene cene, v kolikor v pogodbi/naročilu ni drugače določeno, pri čemer ob dobavi  predmeta naročila Naročnik ni dolžan posebej izjavljati Dobavitelju/Izvajalcu, da si pridržuje pravico zahtevati penale.

CENE

 1. člen

Cene, ki so določene v pogodbi/naročilu so fiksne. Cena Dobavitelja/Izvajalca poleg kupnine predstavlja popolno plačilo in nadomestilo za ves material, storitve, stroške in izdatke, ki so nastali Dobavitelju/Izvajalcu. V ceni Dobavitelja/Izvajalca so vsebovani vsi stroški za kompletno dobavo ter stroški za posredovanje zahtevane spremne dokumentacije določene v 8. členu Pogojev, preizkuse in potrebno izobraževanje končnemu uporabniku in drugi stroški, kot jih določajo Pogoji.

OBRAČUN IN PLAČILO

 1. člen

Obračun se izvede po osnovi, ki je določena v pogodbi/naročilu. Pogoj za izstavitev računa je kompletna dobava opreme/materiala/storitve in dostava spremne dokumentacije iz posameznega naročila/pogodbe.

Plačilo računa se izvede po pogojih navedenih v naročilnici.  V kolikor z naročnikom in Dobaviteljem/Izvajalcem ni dogovorjen plačilni rok, se šteje, da je plačilni rok 120 dni od prevzema materiala/opreme in dostave vseh zahtevanih spremnih dokumentov v 8. členu teh Pogojev.

V primeru, da Dobavitelj/izvajalec/Izvajalec spremne dokumentacije ob dobavi opreme/materiala ne dostavi, se Dobavitelj/Izvajalcu podaljša valuta plačila od dneva prejete zahtevane spremne dokumentacije.

Pri dobavi opreme/materiala/storitve, ki ima napake ali je neustrezna, je Naročnik upravičen plačilo ali del plačila v sorazmerju z deležem vrednosti neustreznega dela predmeta naročila zadržati do pravilne izpolnitve.

Dobavitelj/izvajalec ni upravičen brez poprejšnjega pisnega soglasja Naročnika svojih terjatev do Naročnika odstopiti ali jih prepustiti v izterjavo tretjim.

Plačilo se šteje za izvedeno z dnem, ko so bila sredstva Dobavitelja/Izvajalcu nakazana s TRR računa Naročnika.

 1. člen

Ob podpisu pogodbe/naročila Dobavitelj/izvajalec Naročniku izda dogovorjeno finančno zavarovanje (bančno garancijo, izvršnico, menico idr.) za dobro, kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % vrednosti pogodbe/naročila.

V kolikor v pogodbi/naročilu finančno zavarovanje za dobro, kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti ni dogovorjeno, Dobavitelj/izvajalec Naročniku izstavi bančno garancijo v višini 10% vrednosti pogodbe/naročila.

Dobavitelj/izvajalec Naročniku ob primopredaji in sprostitvijo zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  Naročniku izstavi dogovorjeno finančno zavarovanje za odpravo morebitnih napak v garancijskem roku v višini 10 % vrednosti pogodbe/naročila. Naročnik ima pravico uporabiti finančno zavarovanje v primeru, če Dobavitelj/izvajalec v garancijskem roku ne odpravi vseh ugotovljenih napak in pomanjkljivosti.

V kolikor v pogodbi/naročilu finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku ni dogovorjeno, Dobavitelj/izvajalec Naročniku izstavi bančno garancijo v višini 10% vrednosti pogodbe/naročila.

V primeru, da mora Naročnik za odpravo napak v garancijskem roku poiskati drugega Dobavitelja/Izvajalca, bo za te stroške bremenil Dobavitelja/Izvajalca. Naročnik bo v tem primeru Dobavitelju/Izvajalcu zaračunal 10% režijskih stroškov na vrednost dobave, ki jih bo namesto Dobavitelja/Izvajalca opravil drugi Dobavitelj/izvajalec. V kolikor Naročnik finančnega zavarovanja ne bo uporabil, je le to dolžan vrniti Dobavitelju/Izvajalcu po preteku garancijske dobe.

 1. člen

Avans se obračunava skladno s pogodbo/naročilom. Dobavitelj/izvajalec za zavarovanje avansa izda dogovorjeno finančno zavarovanje.

Če Dobavitelj/izvajalec izpolni naročilo skladno z naročnikovimi Pogoji, Naročnik finančno zavarovanje vrne Dobavitelju/Izvajalcu.

V primeru, da Dobavitelj/izvajalec naročila ne izpolni skladno z naročnikovimi Pogoji, Naročnik unovči dano finančno zavarovanje za avans.

PREVZEM IN REKLAMACIJE

 1. člen

Dobava materiala/opreme/storitve  v skladu z zahtevami naročila (standardov, kakovostnih predpisov PI) se prevzema po dokumentih Dobavitelja/Izvajalca na stroške Dobavitelja/Izvajalca. Če v naročilu ni drugače določeno, se predmet naročila izroči na  sedežu Naročnika; riziko za uničenje ali poškodovanje predmeta naročila preide na Naročnika v trenutku, ko je Naročnik predmet naročila prevzel. Naročnik opravi količinski in kakovostni prevzem predmeta naročila. Morebitne očitne napake glede kvalitete ali količin predmeta naročila bo Naročnik reklamiral v času prevzema. Skrite napake bo Naročnik reklamiral takoj, ko jih  opazi v teku rednega obratovanja.

Prevzem predmeta naročila, ki ga Naročnik opravi, ne izključuje odgovornosti Dobavitelja/Izvajalca za nepravilno izpolnitev oziroma neizpolnitev naročila. V tem smislu se Dobavitelj/izvajalec odpoveduje ugovoru nepravočasne notifikacije napake.

V primeru, da Naročnik pri prevzemu ali kasneje v teku rednega obratovanja predmet naročila zavrne, Naročnik o tem pisno obvesti Dobavitelja/Izvajalca, pri čemer Naročnik lahko po svoji izbiri: (i) odstopi od naročila; (ii) sprejme predmet naročila ob ustreznem znižanju cene; (iii) zahteva od Dobavitelja/Izvajalca, da predmet naročila na stroške Dobavitelja/Izvajalca v celoti ali delno zamenja, tako, da je kakovost blaga/storitve v skladu z zahtevami v naročilu; (iv) v primeru, da Dobavitelj/izvajalec ne zamenja ali popravi predmeta naročila, na stroške Dobavitelja/Izvajalca popravi ali izvrši dobavo s strani drugega Dobavitelja/Izvajalca.

V primeru nezadovoljive kakovosti predmeta naročila Naročnik ni dolžan prevzeti ali plačati takšnega blaga/storitve ali opreme. Naročnik ima v tem primeru tudi pravico do pavšalne odškodnine iz člena 10. Pogojev.

Kot nezadovoljiva kakovost predmeta naročila se šteje tudi dobava materiala/opreme/storitve brez zahtevane spremne dokumentacije.

Naročnik  ima pravico od Dobavitelja/Izvajalca zahtevati plačilo oziroma povračilo vseh nastalih stroškov, izdatkov in škode, ki so posledica predmeta naročila, ki ima napake ali je drugače neustrezen in ga je dobavil  Dobavitelj/izvajalec, vključno (vendar brez omejitve na našteto) s stroški, izdatki in škodo, ki so nastali pri Naročniku ali pri končnem uporabniku predmeta naročila oziroma izdelka, v katerega je predmet naročila vgrajen.

Za nastale stroške, ki so posledica defektnega ali drugače neustreznega predmeta naročila veljajo zlasti: (i) stroški reklamacije v pavšalni višini 10,00 EUR; (ii) stroški vezani na odpravo neskladnosti (zastoji, popravilo, itd.), ki se obračunajo po dejansko opravljenem delu in vsakokrat veljavnem ceniku delovnih operacij naročnika; (iii) stroški hrambe predmeta naročila; (iv) morebitni drugi stroški.

GARANCIJSKA DOBA

 1. člen

Dobavitelj/izvajalec jamči, da bo predmet naročila v garancijskem roku brez napak v materialu, izdelavi in delovanju, skladen z zahtevami, specifikacijami, dokumenti, risbami in standardi, ki veljajo za naročilo, brez napak v dizajnu, zahtevane kakovosti in primeren za uporabo v skladu z njegovo posebno namembnostjo, ki jo je določil Naročnik in ki je bila Dobavitelju/Izvajalcu ob izpolnitvi naročila znana ali bi mu morala biti znana.

Dobavitelj/izvajalec/Izvajalec jamči za kvaliteto, strokovnost in polno funkcionalnost materiala/opreme, ki jih je dobavil za ves čas garancijske dobe, to je najmanj 36 mesecev po uspešno opravljenem prevzemu materiala/opreme( storitve tehničnem pregledu ali prevzemu objekta; oziroma ves čas garancijske dobe zahtevane s strani investitorja in določene v pogodbi/naročilu. Za vgrajeno opremo/material velja garancija proizvajalca, če v pogodbi/naročilu ni drugače določeno.

V primeru, da Dobavitelj/izvajalec garancijske dokumentacije pri dobavi ne preda Naročniku, se upošteva garancijska doba najmanj 36 mesecev po uspešno opravljenem prevzemu pri investitorju.

V garancijski dobi je Dobavitelj/izvajalec dolžan odpraviti pomanjkljivosti v sporazumno dogovorjenem roku. Ta sporazumno dogovorjeni rok mora biti določen najkasneje v 5 dneh po pozivu Naročnika. V kolikor se Dobavitelj/izvajalec ne javi na poziv v tem roku, najde Naročnik drugega Dobavitelja/Izvajalca, ki bo napake popravil na račun Dobavitelja/Izvajalca. Rok za odpravo pomanjkljivosti po tehničnem pregledu določi komisija za tehnični pregled. Dobavitelj/izvajalec/Izvajalec mora ta dogovorjeni rok spoštovati.

SPREMEMBE

 1. člen

Dobavitelj/izvajalec ne sme odstopiti od pogodbe/naročila. V kolikor odstopi od pogodbe/naročila, nosi vse stroške, ki bi nastali v zvezi s prekinitvijo del. Naročnik lahko prekine pogodbo/naročilo z Dobaviteljem/Izvajalcem, če so dela s strani Investitorja prekinjena ali če odpade dobava materiala/opreme, katerega Dobavitelj/izvajalec dobavi. Naročnik je dolžan pravočasno obvestiti Dobavitelja/Izvajalca o prekinitvi dobave. Stroški Dobavitelja/Izvajalca, ki bi nastali z nedobavo, se priznavajo sorazmerno, skladno s pogodbo/naročilom med Naročnikom in Investitorjem.

 1. člen

Sprememba pogodbe/naročila, pogodbenih določil in vsebine je možna, če to zahteva Naročnik. Sprememba mora biti v pisni obliki in je sestavni del te pogodbe/naročila.

RAVNANJE Z OKOLJEM

 1. člen

Dobavitelj/izvajalec se mora zavedati vplivov na okolje, ki jih povzroča s svojo dobavo materiala/opreme/storitve na projektu.

Za vsako skladiščenje nevarnih snovi na gradbišču mora Dobavitelj/izvajalec od Naročnika pridobiti potrjen Predlog skladiščenja in ravnanja  (navodila) ter seznam nevarnih snovi. Dobavitelj/izvajalec mora ob vsakokratni dobavi nevarnih snovi obvezno priložiti veljavne Varnostne liste.

Naročnik  je imetnik in pridobitelj  standarda ISO 9001:2015 (sistem vodenja kakovosti.

S podpisom pogodbe oz. sprejemom naročila se Dobavitelj/izvajalec zavezuje, da bo v primeru, ko bo dobavil material/opremo/storitev na sedežu Naročnika spoštoval in upošteval politiko kakovosti  Naročnika, veljavno okoljsko zakonodajo, zakonodajo s področja varnosti in zdravja Republike Slovenije in ES ter navodila Naročnika na področju politike kakovosti in ravnanja z okoljem, ki obsegajo ravnanje z odpadki, delo z nevarnimi kemikalijami oz. snovmi in ravnanje v primeru izrednih razmer, s katerimi ga bo seznanil Naročnik.

V primeru nespoštovanja predhodno navedenega in  posledično nastanka škode, Dobavitelj/izvajalec odgovarja Naročniku za vso nastalo škodo,  vključno z morebitnimi kaznimi, globami oz. drugimi denarnimi ukrepi, izrečenimi s strani pristojnih inšpektorjev oz. drugih organov.

 1. člen

Dobavitelj/izvajalec mora predvideti opremo in postopke v primeru izrednih razmer  pri izvedbi del pri naročniku ali investitorju (požar, poplava, neurje, nesreče, razlitje nevarnih snovi,…)

 1. člen

Dobavitelj/izvajalec je odgovoren za pravilno  zbiranje, in ustrezno odstranjevanje odpadkov, ter o ravnanju z embalažo, o čemer mora voditi evidenco skladno z veljavno zakonodajo Republike Slovenije in ES.

VAROVANJE POSLOVNIH SKRIVNOSTI IN PRAVICA INTELEKTUALNE LASTNINE

22.člen

Dobavitelj/izvajalec se zavezuje varovati poslovne skrivnosti kot vse informacije poslovne narave, s katerimi je Dobavitelj/izvajalec seznanjen na podlagi pogodbe/naročila. V ta del ne spadajo splošno znani podatki, ki so bili znani že pred sklenitvijo pogodbe/naročila.

Obveznost varovanja poslovnih skrivnosti zavezuje Dobavitelja/Izvajalca tudi po prenehanju veljavnosti pogodbe/naročila iz kateregakoli razloga.

Podjetje Procesni inženiring d.o.o. si pridržuje pravico do intelektualne lastnine, kot so: načrti, skice, sheme in ostala tehnična dokumentacija. Intelektualna lastnina vedno ostane v lasti družbe. Razmnoževanje, nadaljnja distribucija in razkrivanje tretjim osebam le teh brez soglasja podjetja Procesni inženiring d.o.o. ni dovoljena.

SPREMEMBA V UPRAVLJANJU

 1. člen

Dobavitelj/izvajalec se obvezuje v primeru kakršnekoli statusne spremembe, še posebej spremembe v osnovnem kapitalu družbe, spremembe lastnika družbe z deležem nad 10% osnovnega kapitala družbe, statusnega preoblikovanja družbe, delitve družbe, pripojitve družbe, ipd., nemudoma vendar najkasneje v roku 15 dni od uveljavitve spremembe, s priporočeno pošiljko s povratnico o tem obvestiti naročnika.

Naročnik ima v zgornjem primeru po lastni presoji pravico:

–              odstopiti od pogodbe v roku 30 dni po prejemu obvestila iz prvega odstavka tega člena s pisno izjavo, ki jo pošlje Dobavitelju/Izvajalcu s priporočeno pošiljko s povratnico, pri čemer odstop od pogodbe učinkuje z vročitvijo odstopa od pogodbe Dobavitelju/Izvajalcu brez odpovednega roka, ali

–              v roku 10 dni po prejemu obvestila iz prvega odstavka tega člena zahtevati dodatna zavarovanja svojih terjatev napram Dobavitelju/Izvajalcu. V kolikor stranki v nadaljnjem roku 2 mesecev ne skleneta sporazuma o dodatnem zavarovanju terjatev, ima Naročnik pravico odstopiti od pogodbe v skladu s prejšnjo alinejo.

V kolikor bo Dobavitelj/izvajalec kršil svojo dolžnost obvestitve iz prvega odstavka tega člena, je dolžan plačati Naročniku pogodbeno kazen v višini 15% pogodbene vrednosti/ vrednosti naročila.

REŠEVANJE SPOROV

 1. člen

Dobavitelj/izvajalec in Naročnik se zavezujeta, da bosta sporazumno reševala spore, ki bi izvirali iz te pogodbe/naročila. V primeru, da spora ne moreta rešiti sporazumno, bo reševanje spora potekalo na pristojnem sodišču Naročnika.

 1. člen

V primeru, da pri dobavi, ki jo je izvajal Dobavitelj/izvajalec nastane spor z Investitorjem, je Dobavitelj/izvajalec dolžan nastopiti na strani Naročnika.

Procesni Inženiring d.o.o.

Celje, 1.7.2022