Hlapne organske snovi

Emisije hlapnih organskih snovi ureja Direktiva 1999/13/ES (bila je spremenjena z Direktivo 2004/42/ES),ki opredeljuje omejitve tako zajetih kot tudi nezajetih, razpršenih emisij, zaradi uporabe večje količine topil v različnih dejavnostih.

Zavezanci, ki v svoji dejavnosti uporabljajo halogenirana hlapna topila, morajo upoštevati določila Uredbe o mejnih vrednostih emisije halogeniranih hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila (Ur.l. RS, št. 71/11).

Zavezanci dejavnosti, ki presegajo pragove uporabe hlapnih organskih snovi v svoji dejavnosti, morajo obratovati skladno z Uredbo o  mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila (Ur.l. RS, št. 35/15).

(Leta 2004 je EU dopolnila nabor ukrepov za zmanjšanje emisij hlapnih organskih snovi z direktivo 2004/42/ES o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin, zaradi uporabe organskih topil v nekaterih barvah in lakih in proizvodih za ličenje vozil).

Vir: Gospodarska zbornica Slovenije

Skrb za okolje
Industrijske emisije
Hlapne organske snovi

Hlapne organske snovi

Emisije hlapnih organskih snovi ureja Direktiva 1999/13/ES (bila je spremenjena z Direktivo 2004/42/ES),ki opredeljuje omejitve tako zajetih kot tudi nezajetih, razpršenih emisij, zaradi uporabe večje količine topil v različnih dejavnostih.

Zavezanci, ki v svoji dejavnosti uporabljajo halogenirana hlapna topila, morajo upoštevati določila Uredbe o mejnih vrednostih emisije halogeniranih hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila (Ur.l. RS, št. 71/11).

Zavezanci dejavnosti, ki presegajo pragove uporabe hlapnih organskih snovi v svoji dejavnosti, morajo obratovati skladno z Uredbo o  mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila (Ur.l. RS, št. 35/15).

(Leta 2004 je EU dopolnila nabor ukrepov za zmanjšanje emisij hlapnih organskih snovi z direktivo 2004/42/ES o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin, zaradi uporabe organskih topil v nekaterih barvah in lakih in proizvodih za ličenje vozil).

Vir: Gospodarska zbornica Slovenije

Skrb za okolje
Industrijske emisije
Hlapne organske snovi