Procesni Inženiring strokovna služba

Špela
ŠpelaJernejc
Direktorica, Vodja razvoja, Tehnologinja
T +386 (0)41 349 382
E spela.jernejc@procesni.si
 • Vodenje, zastopanje, razvoj in predstavljanje podjetja;
 • nadzor, spremljanje in usmerjanje realizacije, uspešnosti, učinkovitosti podjetja in njegovega in sistema kakovosti;
 • razvoj in implementacija najzahtevnejših tehnološko-inovativnih inženirskih rešitev, izboljšav in sprememb;
 • aktivno sodelovanje v vseh projektnih skupinah oz. njihovo spremljanje;
 • razvoj, načrtovanje, vodenje in nadzor konstruiranja, simulacije, izdelave, optimizacije naprav in učinkovito povezanih sistemov.
Mag. Gabrijela
Mag. GabrijelaČevnik
Direktorica komerciale
T +386 (0)31 339 444
E gabrijela.cevnik@procesni.si
 • Vodenje Službe za komercialo in poročanje o uresničevanju ciljev;
 • odgovornost za izvedbo strateških in akcijskih ciljev ter plana podjetja;
 • odgovornost za prodajne, nabavne in kadrovske aktivnosti;
 • izvajanje izboljšav.
Jernej
Jernej Kolar
Direktor tehnologije
T +386 (0)51 255 483
E jernej.kolar@procesni.si
 • Razvoj, načrtovanje, vodenje in nadzor konstruiranja, simulacije, izdelave, optimizacije, montaže in zagona naprav in učinkovito povezanih sistemov;
 • upravljanje dela inženirskih projektnih timov za izdelavo specifične naprave;
 • nadzor usposobljenosti inženirskega osebja in podizvajalce;
 • nadzor izpolnjevanja pogodbenih obveznosti do naročnikov;
 • management izpolnjevanja tehničnih specifikacij opreme za izdelavo specifične naprave oz. učinkovito povezanih sistemov;
 • nadzor nad varnostnimi, tehničnimi, kakovostnimi, inovacijskimi in oblikovalskimi zahtevami in rezultati inženirskega projekta;
 • zagotavljanje kakovosti inženirske dokumentacije naprav in učinkovito povezanih sistemov.
Dr. Glorjana
Dr. GlorjanaVeber
Vodja financ, marketinga in pravno-administrativne pisarne
T +386 (0)40 856 210
E glorjana@procesni.si
 • Priprava, vodenje in izvajanje razvojno-konkurenčnih, marketinških, trženjsko-strateških in finančnih procesov, analiz, strategij, planov, poročil, kontrol in ukrepov;
 • skrb za vse pravno-relevantne vidike poslovanja družbe v domačem in tujem poslovnem okolju ter priprava ustreznih pogodb, internih aktov, pravilnikov, pogojev poslovanja in drugih postopkov ipd.;
 • razvoj in nadzor blagovne znamke;
 • razvoj širših družbeno-odgovornih in okoljevarstvenih nalog podjetja.
Matija
MatijaGrahek
Vodja servisa in zagonov
T +386 (0)31 633 906
E matija.grahek@procesni.si
 • Nadzor in organizacija Službe Servis in razporejanje del po projektih in med strankami Servisa;
 • testiranje, optimizacija in nastavitve parametrov naprav in učinkovito povezanih sistemov;
 • servis, vzdrževanje in preprečevanje napak naprav in učinkovito povezanih sistemov;
 • sodelovanje pri energetski zasnovi naprave in učinkovito povezanih sistemov;
 • sodelovanje pri pripravi tehničnih specifikacij naprav in učinkovito povezanih sistemov;
 • uvajanje izboljšav naprav med procesom projektiranja in zagona naprave in učinkovito povezanih sistemov.
Luka
LukaJernejc
Vodja projektov
T +386 (0)51 255 446
E luka.jernejc@procesni.si
 • Vodenje in izvedba projektov iz tehničnega, logističnega in komercialnega vidika ter v skladu z zastavljenim časovnim planom;
 • implementacija in nenehne izboljšave projektnega vodenja v podjetju;
 • obvladovanje projektnih rizikov;
 • periodična in natančna poročila vodstvu o finančnem in izvedbenem stanju projektov ter rizikih;
 • opravljanje meritev na terenu, nadzor montaže, pomoč pri montaži in zagonu.
Kristian
KristianMartinović
Vodja elektro inženiringa
T +386 (0)41 319 270
E kristian.martinovic@procesni.si
 • Zagotavljanje pravočasnega, kvalitetnega in tehnično ustreznega elektro projektiranja;
 • vodenje tima elektro inženiringa z notranjimi in zunanjimi izvajalci ter priprava kadrovskega razvoja tima;
 • ekonomična, kakovostna, tehnično pravilna in učinkovita izbira sistema za vodenje naprav in gradnikov elektro dela naprave;
 • odgovornost za izboljševanje učinkovitosti procesov, projektiranja in izvedbe ter spremljanje trendov na elektro področju;
 • sodelovanje pri vseh elektro storitvah in nabavah elektro opreme.
Miha
MihaZupančič
Vodja kostruiranja
T +386 (0)40 452 843
E miha.zupancic@procesni.si
 • Razvoj, načrtovanje, vodenje in nadzor konstruiranja, statične analize, optimizacije naprav in učinkovito povezanih sistemov;
 • analiziranje tehničnih rešitev na obstoječih napravah in uvedba izboljšav;
 • vodenje razvoja inovativnih, ekonomično trajnih, energetsko optimiziranih in tehnološko trajnih naprav in učinkovito povezanih sistemov za specifične potrebe naročnika;
 • načrtovanje in uvajanje sodobnih metod konstruiranja;
 • spremljanje in povezovanje konstruiranja s tehničnimi službami vezanimi na proizvodnjo;
 • preprečevanje potencialnih neskladnosti in uvajanje najsodobnejših novosti v proces konstruiranja naprave in učinkovito povezanih sistemov.
Aleksander
AleksanderKitek
Konstrukter
T +386 (0)40 860 432
E aleksander.kitek@procesni.si
 • Konstruiranje, risanje, prototipiranje, testiranje in izvajanje ostalih razvojnih korakov v procesu razvoja nove naprave oz. učinkovito povezanih sistemov;
 • posodabljanje obstoječih produktov v učinkovito povezanih sistemov;
 • izvajanje nalog razvoja naprav in tehnoloških postopkov v skladu z: vrhunskimi rešitvami konkretnih tehnoloških procesov, varnostjo v uporabi in v razmerju do okolja, ekonomično trajnostjo, energetsko optimiziranostjo, visoko stopnjo zanesljivosti, tehnološko dovršenostjo ter dolgo življenjsko dobo produkta.
Aleš
Aleš Sazonov
Prodajnik
T +386 (0)31 673 102
E ales.sazonov@procesni.si
 • Vodenje, izvajanje in kontrola naročanja in prodaje gorilniške opreme in drugih naročil.
 • priprava tehničnih in finančnih specifikacij (nad) standardnih energetskih naprav, učinkovito povezanih sistemov in njihovih komponent;
 • priprava navodil za varno uporabo in vzdrževanje (nad) standardnih energetskih naprav ter učinkovito povezanih sistemov;
 • sodelovanje v projektnem timu za pripravo idejne zasnove tehnološke sheme naprave, pomembnih gradnikov naprave in pri pridobivanju podatkov o dosedanjih napravah, težavah ter iskanje rešitev;
 • sodelovanje v trženjskih procesih.
Tadej
Tadej Klavžar
Skrbnik sistema vodenja kakovosti
T +386 (0)31 733 085
E tadej.klavzar@procesni.si
 • Nadzor, izvajanje, revizija in spremljanje sistema kakovosti in drugih standardov ter zahtev za produkte, proizvodnjo in storitve podjetja;
 • kontrola tehničnih specifikacij naprav, opreme in storitev;
 • izvajanje usposabljanja za zaposlene;
 • novitete na področju sistemov kakovosti.
Dr. Branko
Dr. BrankoKramer
Pomočnik tehnologa
T +386 (0)70 799 173
E branko.kramer@procesni.si
 • Podpora tehnologu pri pripravi optimalne zasnove in izdelave tehnološke naprave ter ustreznih učinkovitih tehnoloških rešitev;
 • izdelava idejnih zasnov in izvedb projektov ter priprava ustreznih dokumentacij;
 • izdelava optimalnih 3D modelov;
 • sodelovanje pri montažah, meritvah, zagonu in izdelavi naprav ter pri nadzoru;
 • sodelovanje v ustreznih projektih timih;
 • sledenje tehnološkim trendom in skrb za njihovo implementacijo.
Aleš
AlešKrajnc
Pomočnik vodje projektov
T +386 (0)40 452 843
E ales.kranjc@procesni.si
 • Zagotavljanje podpore vodji projekta pri kakovostni izvedbi projektov iz tehničnega, logističnega in komercialnega vidika ter v skladu z zastavljeno časovnico;
 • podpora pri izboljšavah projektnega vodenja in pri obvladovanju rizikov;
 • spremljanje stanja projektov in izvajanje posameznih nalog v okviru projekta;
 • opravljanje meritev na terenu, nadzor montaže, pomoč pri montaži in zagonu ter priprava ustrezne dokumentacije.
Wei-Chun
Wei-ChunWang
Zagonski inženir
T +386 (0)41 302 694
E weichun.wang@procesni.si
 • Izvedba pravočasnih, kakovostnih in tehnološko dovršenih servisnih aktivnosti in vzdrževanj;
 • izdelava ponudb, navodil, ocen tveganj, poročil in ostalih listin za servise, zagone in montažne kontrole;
 • sodelovanje pri izvedbi projektov in razvojno-inovativnih procesih;
 • priprava tehničnih specifikacij in optimizacij naprav in učinkovito povezanih sistemov;
 • zagotavljanje hitro odzivne in učinkovite servisne službe.
Peter
PeterKomerički
Serviser
T +386 (0)40 780 780
E peter.komericki@procesni.si
 • Zagotavljanje priprave in izvedbe učinkovitih, pravočasno in tehnološko ustreznih servisnih aktivnosti ter izbir optimalne opreme;
 • priprava ponudb, naročil, navodil, rešitev in listih za servise, vzdrževanja, meritve, zagone in montažne kontrole;
 • sodelovanje pri izvedbi projektov in zagonskih aktivnosti naprav z ustreznimi ocenami tveganj, poročili in navodili;
 • zagotavljanje in arhiviranje potrebnih podatkov za izvajanje servisnih nalog;
 • celostna podpora strankam pri servisnih rešitvah.
Matic
Matic Vehovec
Skrbnik sistema
T +386 (0)51 658 859
E matic.vehovec@procesni.si
 • Zagotavljanje kakovostne, varne in učinkovite IT tehnologije;
 • izdelava dokumentacije za pravilno sestavo konstruiranega objekta in nadzor nad implementacijo;
 • nudenje IT podpore ter izdelave delavniške dokumentacije po navodilu konstrukterja;
 • konstruiranje, risanje, prototipiranje, testiranje in izvajanje ostalih razvojnih korakov v procesu razvoja nove naprave oz. učinkovito povezanih sistemov.
Katra
KatraJernejc
Finančni tehnik
T +386 (0)31 283 240
E katra.jernejc@procesni.si
 • Opravljanje finančno-administrativnih, podatkovnih, statističnih, informativnih, poštnih, arhivskih in evidenčnih del podjetja in skladišča;
 • nabava in naročanje ustreznega materiala za učinkovito delovanje podjetja;
 • posredovalne naloge v razmerju do računovodskega servisa;
 • podporne in izvajalske naloge vodje marketinga in financ;
 • seznanjanje zaposlenih z obvestili.
Jure
JureColarič
Finančni tehnik
T +386 (0)41 751 267
E jure.colaric@procesni.si
 • Opravljanje finančno-administrativnih, podatkovnih, statističnih, informativnih, poštnih, arhivskih in evidenčnih del podjetja in skladišča;
 • nabava in naročanje ustreznega materiala za učinkovito delovanje podjetja;
 • posredovalne naloge v razmerju do računovodskega servisa;
 • podporne in izvajalske naloge vodje marketinga in financ;
 • seznanjanje zaposlenih z obvestili.
Martin
MartinJernejc
Tehnolog za oksidacijske komore in sisteme
T +386 (0)51 650 841
E martin.jernejc@procesni.si
 • Tehnološko načrtovanje in preučevanje termične oksidacije, oksidacijskih komor in sistemov ter analitika in uvedba tehnoloških inovacij in novitet na tem področju;
 • sodelovanje v projektnem timu priprave idejne zasnove tehnološke sheme oksidacijske komore in sistemov;
 • tehnološki in finančni pregled, analiza in izbor visoko kakovostnih elementov oksidacijskih komor in sistemov;
 • sodelovanje pri izdelavi, montaži in zagonu oksidacijskih komor in sistemov ter iskanje tehnoloških rešitev na terenu;
 • priprava tehnološke dokumentacije oksidacijske komore in sistemov;
 • sodelovanje v trženjskih procesih oksidacijskih komor in sistemov.
Tomaž
TomažColarič
Senior Inženir tehnologije
T +386 (0)41 349 382
E spela.jernejc@procesni.si
 • Svetovanje pri iskanju najzahtevnejših razvojno-tehnoloških rešitev in inovacij;
 • nadzor nad pojavom ozkih grl pri načrtovanju in izvajanju najzahtevnejših projektov in nadzor nad implementacijo rešitev.

Danes zaposleni v Procesnem Inženiringu ponosno opišemo njegov razvoj od leta 1990, saj je od takrat podjetje razširilo svojo dejavnost.

“Vrhunsko ter v času, ki je na razpolago.”

Zato vsak poseg v “drobovje” industrije jemljemo skozi celoten postopek izredno resno in ga zaključimo vrhunsko ter v času, ki nam je dan na razpolago. Posledično uživamo:

 • zaupanje različnih vodstev, kjer opravljamo svoje delo,
 • za nove investicije in posodobitve obstoječih tehnoloških linij se vodstva odločajo pri nas.

Ponosni smo na svojih prvih 30 let in na svoj uspeh na področju energetike, saj vemo da je to zasluga strokovnosti, zanesljivosti in pripadnosti zaposlenih ter nenehnega vlaganja v razvoj in inovativnost.

Procesni Inženiring
Vizija in poslanstvo
Zakaj izbrati Procesni Inženiring
Osnovni podatki
Strokovna služba
Lokacija
Povpraševanje
PI crop 1200x223

Ponosni smo na svojih prvih 30 let in na svoj uspeh na področju energetike, saj vemo da je to zasluga strokovnosti, zanesljivosti in pripadnosti zaposlenih ter nenehnega vlaganja v razvoj in inovativnost.

Danes zaposleni v Procesnem Inženiringu ponosno opišejo njegov razvoj od leta 1990, saj je od takrat podjetje razširilo svojo dejavnost. Ta je prešla iz projektiranja plinske instalacije in postaj, menjav plinskih prog in gorilnikov, njihovega zagona, na menjavo celotnih ogrevalnih sistemov in razvoj tehnoloških sklopov.

“Vrhunsko ter v času, ki je na razpolago.”

Ker že vsak minimalni poseg v stabilen industrijski tehnološki proces predstavlja grožnjo za izpad proizvodnje, je poseg v celoten ogrevalni sistem tehnološke linije zavestna in tehtna odločitev vodstva podjetja. Zato vsak poseg v “drobovje” industrije jemljemo izredno resno skozi celoten postopek in ga zaključimo vrhunsko ter v času, ki nam je dan na razpolago. Posledično uživamo:

 • zaupanje različnih vodstev, kjer opravljamo svoje delo,
 • vodstva se pri nas odločajo za nove investicije in posodobitve v obstoječi tehnološki liniji.

Procesni Inženiring strokovna služba

Špela
ŠpelaJernejc
Direktorica in vodja tima
T +386 (0)41 349 382
E spela.jernejc@procesni.si
Jure
JureColarič
Prokurist
T +386 (0)41 751 267
E jure.colaric@procesni.si
Aleš
Aleš Sazonov
Projektant in prodaja
T +386 (0)31 673 102
E ales.sazonov@procesni.si
Dr. Glorjana
Dr. Glorjana Veber
Vodja marketinga in
kreativno-inženirskega zelenega inkubatorja
T +386 (0)40 856 210
E glorjana@procesni.si
Jernej
Jernej Kolar
Vodja projektov
T +386 (0)51 255 483
E jernej.kolar@procesni.si
Aleksander
AleksanderKitek
Vodja projektov
T +386 (0)40 860 432
E aleksander.kitek@procesni.si
Tadej
Tadej Klavzar
Inženir vodja kakovosti
T +386 (0)31 733 085
E tadej.klavzar@procesni.si
Matic
Matic Vehovec
Projektant
T +386 (0)51 658 859
E matic.vehovec@procesni.si
Matija
MatijaGrahek
Projektant
T +386 (0)40 220 903
E matija.grahek@procesni.si
Luka
LukaJernejc
Projektant
T +386 (0)51 255 446
E luka.jernejc@procesni.si

Martin
MartinJernejc
Projektant
T +386 (0)51 650 841
E martin.jernejc@procesni.si
Procesni Inženiring
Vizija in poslanstvo
Zakaj izbrati Procesni Inženiring
Strokovna služba
Osnovni podatki
Lokacija
Povpraševanje